Voorwaarden deelnemers

Algemene voorwaarden voor deelnemers die beelden beschikbaar stellen

 1. Definities
  'Dienst' betekent de door Wallstars geleverde dienst, waarbij een fotograaf of illustrator beelden beschikbaar stelt, waarna beelden door derden op fysieke producten kunnen worden aangeschaft en gebruikt onder de condities zoals neergelegd in de gebruikersvoorwaarden;

  'Wallstars' betekent een onderneming gevestigd te Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30235067.

  'Fotograaf' en/of 'Illustrator' betekent de natuurlijke- of rechtspersoon die rechthebbende is van de beelden en deze beelden beschikbaar heeft gesteld;

  'Gebruiker' betekent de natuurlijke- of rechtspersoon die via de website die toegang heeft tot de databank met Beelden op de website;

  'Gebruikersvoorwaarden' betekent de voorwaarden die gelden voor gebruikers zoals gepubliceerd op de website;

  'Voorwaarden' betekent deze Algemene voorwaarden voor deelnemers;

  'Website' betekent de website van Wallstars, www.wallstars.nl en de verschillende land specifieke variaties in de url;

  'Beelden' betekent de foto's en/of illustraties door fotograaf en/of illustrator beschikbaar gesteld aan Wallstars.
   
 2. Deze voorwaarden
  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst door Deelnemer. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt Deelnemer onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Wallstars heeft het recht deze voorwaarden op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat de wijzigingen zijn meegedeeld.
  2. Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de Gebruikersvoorwaarden en deze te accepteren. Kennisname van de Gebruikersvoorwaarden geldt als mededeling aan de Deelnemer.
    
 3. Account, persoonsgegevens en privacy
  1. Om van de dienst gebruik te kunnen maken moet Deelnemer zich via het officiële aanmeldformulier bij Wallstars registreren en akkoord gaan met deze voorwaarden. Deze link zal door Wallstars worden aangeleverd.
  2. In de Privacyregels, welke onderaan de Algemene Voorwaarden voor deelnemers die beelden beschikbaar stellen te vinden is, staat aangegeven welke gegevens Wallstars van Deelnemer nodig heeft voor een registratie en hoe Wallstars omgaat met de privacy van Deelnemer.
    
 4. Licentie
  1. Door gebruikmaking van de Dienst verleent Deelnemer aan Wallstars een exclusief (nader omschreven in artikel 5), in duur onbeperkt, wereldwijd gebruiksrecht op de Beelden.
   Deze licentie omvat het recht de Beelden onder de hiernavolgende voorwaarden:
   • op te slaan in een database en te voorzien van trefwoorden of omschrijving;
   • openbaar te maken door middel van publicatie op de Website;
   • openbaar te maken voor promotionele doeleinden van Wallstars;
   • aan te bieden op fysieke producten aan Gebruikers.
  2. Het recht om de Beelden aan te bieden op fysieke producten is in die zin beperkt dat de gebruiker slechts het recht zal verkrijgen het betreffende werk als fysiek product binnen het eigen domein te gebruiken en niet op enig andere wijze te openbaren.
  3. Openbaarmaking van Beelden op de Website door Wallstars, anders dan ten behoeve van promotionele doeleinden van Wallstars, geschiedt slechts in een lage resolutie.
  4. Indien een derde zich schuldig maakt aan een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Deelnemer, is Wallstars gerechtigd, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding, voor zover de Auteurswet zulks aan Wallstars toestaat, onverminderd het recht van Deelnemer om ten behoeve van zichzelf rechtsmaatregelen te nemen.
  5. Niettegenstaande hetgeen bepaald in het vorige lid, machtigt Deelnemer Wallstars om in naam van Deelnemer op te treden en de aan Deelnemer toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Wallstars behoeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Deelnemer verplicht zich Wallstars op eerste verzoek alle benodigde inlichtingen te verschaffen en bijstand te verlenen.
    
 5. Exclusiviteit
  De Deelnemer verleent Wallstars volledige exclusiviteit op de Beelden, van toepassing zijnde op alle wanddecoratie gerelateerde webshops binnen Nederland, België en Luxemburg.
   
 6. Eisen aan het werk
  Wallstars beoordeelt ieder Beeld aangeleverd door Deelnemer op geschiktheid voor de Website. Wallstars houdt zich het recht voor om Beelden te weigeren zonder opgaaf van reden. Wallstars houdt zich het recht voor om registratie van Deelnemers te weigeren of te beëindigen.
  Wallstars behoudt zicht het recht voor om aangeleverde foto's bij te snijden, waarbij getracht zal worden de essentie van de foto zoveel mogelijk in tact te laten, teneinde het beeld geschikt te maken voor de standaard formaten die Wallstars aanbiedt.
   
 7. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Ongeacht de in deze Voorwaarden neergelegde licentieverlening blijven alle intellectuele eigendomsrechten op de Beelden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij Deelnemer. Geen bepaling in deze Voorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
  2. Bij overdracht van Beelden door Deelnemer aan (een) derde(n) zal Deelnemer bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze Voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden eerbiedigt.
  3. Deelnemer erkent dat de verzameling Beelden op de Website kan kwalificeren als een databank in de zin van de Databankenwet. Het databankenrecht op deze verzameling berust bij Wallstars als producent van de databank.
  4. Wallstars functioneert als bemiddelaar tussen Gebruiker en Deelnemer waarin gedetailleerde informatie van een koper anoniem blijft.
    
 8. Garanties en Vrijwaring
  1. Deelnemer garandeert dat:
   a) hij/zij volledig bevoegd is zich te binden aan deze Voorwaarden en de licentie zoals omschreven in artikel 2 te verlenen;
   b) de beelden geen inbreuk maken op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn;
   c) de bij registratie opgegeven persoonsgegevens van Deelnemer correct en volledig zijn;
   d) de opgegeven technische specificaties van de Beelden correct en volledig zijn;
   e) de Beelden niet schadelijk zijn voor de elektronische systemen van Wallstars;
   f) er geen Beelden zonder vrijwaringsverklaring geüpload worden die de persoonlijkheidsbelangen van de geportretteerde schenden: bijvoorbeeld Beelden die tot de privésfeer worden gerekend;
   g) de op de website opgegeven informatie omtrent portretrecht en een eventuele vrijwaringsverklaring correct en naar waarheid zijn ingevuld.
  2. Deelnemer vrijwaart Wallstars tegen enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit niet naleving van de hierboven in 7.1 gegeven garanties.
  3. Wallstars is niet verplicht de Beelden aan te (blijven) bieden en kan om moverende redenen beslissen Beelden niet (langer) aan te bieden.
  4. Wallstars is niet verantwoordelijk voor opslag en behoud van de Beelden van Deelnemer. Om die reden kan Wallstars geenszins garanderen dat door Deelnemer aangeleverde Beelden behouden blijven op de Website. Het wordt Deelnemer aangeraden zelf een backup van de Beelden te bewaren.
    
 9. Betaling
  1. Per door Gebruiker gekocht Product zal het afgesproken bedrag worden uitbetaald aan Deelnemer.
  2. De verschuldigde vergoedingen zullen na ieder kwartaal (uiterlijk op de 15de van de eerstvolgende maand) in de vorm van creditnota's beschikbaar worden gesteld aan Deelnemer. De creditnota's worden binnen 30 dagen door Wallstars uitbetaald aan de Deelnemer op het bij ons bekende IBAN of Paypal account.
  3. Wallstars behoudt zich het recht voor te allen tijde eenzijdig de prijs voor producten aan te passen. Ook kan Wallstars andere prijzen hanteren of werken gratis aanbieden ter promotie van de Dienst.
  4. Indien de bankgegevens door Deelnemer niet correct zijn opgegeven kan het verkochte werk niet worden uitbetaald. Deelnemer kan binnen 1 jaar na verkoop van zijn Werk nog aanspraak maken op het te innen bedrag.
    
 10. Privacy
  Deze privacyregels zijn van toepassing op alle activiteiten van Wallstars. Door gebruik te maken van de diensten van Wallstars ga je akkoord met de voorwaarden zoals die hierboven beschreven zijn. Wallstars gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van fotografen, illustratoren en klanten. De gegevens die je bij registratie of op andere momenten met Wallstars hebt gedeeld worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het functioneren van Wallstars. Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden. Indien officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Wallstars daartoe overgaan.

  Wallstars vraagt bij inschrijving om de volgende (verplichte) gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres en gegevens die benodigd zijn voor de uitbetaling. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een aantal extra gegevens te vermelden zoals een eigen website. De gegevens worden alleen gebruikt om Wallstars goed te laten functioneren.

  Alle persoonlijke gegevens van fotografen, illustratoren en klanten zijn beveiligd opgeslagen in de administratieve database. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Wallstars, voor zover dat voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk is.

  Wallstars houdt statistieken bij over het aantal geproduceerde producten en welke beelden daarvoor gebruikt zijn. Deze gegevens zijn bedoeld om deelnemende fotografen en illustratoren accuraat te kunnen uitbetalen en kunnen ook gebruikt worden om deelnemers te adviseren om hun resultaat te verbeteren.

  Deze privacyregels gaan in per 1 januari 2013. Wallstars behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in deze regels aan te brengen. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van de privacyregels.
   
 11. Beëindiging
  1. Zowel Wallstars als Deelnemer zijn te allen tijde gerechtigd de registratie schriftelijk op te heffen.
  2. Indien Wallstars Beelden van Deelnemer heeft gebruikt voor promotionele producten, dan blijft Wallstars na beëindiging van deze overeenkomst het recht behouden de Beelden voor deze doeleinden te gebruiken tot 1 jaar na afloop.
    
 12. Toepasselijk recht en Geschillen
  1. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
    
 13. Algemeen
  1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten. Wallstars zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.